Tuesday, 4 October 2011

Various Writings from the Former Blogs (by blog.t-lea.net) #9 Starting with latest

To Europe: Religious Address! Let's do it!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:45:32 [CET]

I think Europe should copy Glenn Beck and Sarah Palin in addressing religiousness in the U.S. American sense by twisting it a little and making an address of "Open Religiousness and Spirituality", making possible a better relationship between all religious people, but also inviting or remain open to agnostics. I, personally, find it to be genius to encourage people to be religious (and spiritual) because such people seem more forthcoming in contributing to society and less egoist in the process! To a more religious and spiritual Europe! Cheers! :-)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418866/to-europe-religious-address-lets-do-it/.)

http://blog.t-lea.net/#post72

Some social thoughts on USA and EU/Europe! Danger to the World?

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:43:00 [CET]

I'll air some concerns here that may slow down the rate the world develops considerably.

First some links:
http://en.wikipedia.org/wiki/EU
http://en.wikipedia.org/wiki/USA
http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe

I see internal aggression in Europe and USA coming from two angles.
In USA, the general security is cut by an incredibly sharp demand for being successful, the social abyss of the disenfranchised...
In Europe, the general security is cut by an incredibly sharp social scheming with considerable corruption and crime almost to the extent that it pays to be a murderer if you're part of a larger set-up.

I like you to consider these two remarks and what it may mean to add/bring positivity to the rest of the world! These two reasons may very well be the foundation for the relatively slow ascent to a properly developed world (if not the failure of human kind, outright)! (I'll edit this entry later so that it appears less spontaneous.)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418865/some-social-thoughts-on-usa-and-eueurope-danger-to-the-world/.)

http://blog.t-lea.net/#post71

Til Ungdommen - En Advarsel om Korrupsjon og Dekadanse hos De Eldre

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:39:30 [CET]

Dette dreier som den skrudde umoral hos de som er eldre enn dere og som i utgangspunktet inkluderer meg selv. Jeg vil si at et godt utgangspunkt for ungdom fra denne dag vil være å være skeptisk og undersøkende til det de eldre, de over deg/dere i alder, sier. Så hvis påstander blir uttalt så vil jeg undersøke dem hvis jeg er deg/dere. Jeg vil i første omgang rette advarselen mot det som er vanligvis sagt om lov og rett i dette landet. Det finnes rett og slett ufattelig mye korrupsjon. Du/dere kan vente å bli forsøkt utpresset for alle mulige dumme og verdifulle saker, kanskje penger, men heller først og fremst litt mer subtile tjenester som man vil si forsterker/bringer hat og umoral, helst mot en person/personer de har i sine øyne, men som også indirekte kan være skadelige for deg/dere selv. Ikke tro at lovene er ubestridte for det er de IKKE! Det er ikke alltid Politiet gjør jobben sin og det er ikke alltid at advokater, journalister og andre gjør jobben sin de heller. Jeg vet rett og slett ikke hvordan dette skal løses, men jeg kan forsikre om at gode rutiner og en del oppmerksomhet rundt personlig sikkerhet og egen moral enten garanterer deg/dere et bedre liv eller så vil det gjøre dette åpenbart hva jeg her skriver.

Vokt dere ellers blir det verst for dere selv! Jeg tenker jo at hvis du/dere først leser dette så er dere kommet til rett sted for mange advarsler og kan nok være skremt allerede, men dette er og blir det som burde si alt om denne saken! Jeg gir bare advarselen en, 1, gang! Værsågod!

Til Ungdommen
av Nordahl Grieg

Kringsatt av Fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

(Dette er tatt fra Wikipedia!)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418863/til-ungdommen-en-advarsel-om-korrupsjon-og-dekadanse-hos-de-eldre/.)

http://blog.t-lea.net/#post70

To the Youth - A Warning About Corruption and Decadence with the Older People

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:36:34 [CET]

This is about the twisted immorality with those who are older than you and that from a starting point includes myself. I'd like to say that a good start for youth from this day is to be sceptical and inquiring to what those older, those of greater age than you, say. So if claims are uttered then I'd investigate them if I'm to be you. I'd first like to warn about what's usually said about law and order, possibly, since it applies to "rightful" Norway. There is just a lot of corruption! You can expect attempts to be bribed/extortioned for all kinds of stupid and valuable issues, maybe money, but rather first and foremost a bit more subtle services that one will say incite/inflame hate and immorality, most likely against a person or people they have in their eyes, but may be hurtful/injuring to yourselves/yourself. Don't think that the laws are uncontested because they are NOT! It's not always that the Police do their work and it's not always that lawyers/solicitors, journalists and others do their work either. I simply don't know how this can be solved, but I can assure you that good routines and a good deal of attention around personal safety/security and of own moral guarantee you a better life/lives or that it will make it evident what I write here.

Beware or it will cost you bloody much! I think, of course, that when you first read this, you've come to the right place for many warnings and may be frightened already, but this is and will be the only that will be written on this issue, you, the youth! I only give this warning once, 1 time! Here you are, please!

Til Ungdommen av Nordahl Grieg

(To the Youth by Nordahl Grieg)

Translation is by Rod Sinclair (2004)

Faced by your enemies
On every hand
Battle is menacing,
Now make your stand

Fearful your question,
Defenceless, open
What shall I fight with?
What is my weapon?

Here is your battle plan,
Here is your shield
Faith in this life of ours,
The common weal

For all our children’s sake,
Save it, defend it,
Pay any price you must,
They shall not end it

Neat stacks of cannon shells,
Row upon row
Death to the life you love,
All that you know

War is contempt for life,
Peace is creation
Death’s march is halted
By determination

We all deserve the world,
Harvest and seed
Hunger and poverty
Are born of greed

Don’t turn your face away
From needs of others
Reach out a helping hand
To all your brothers

Here is our solemn vow,
From land to land
We will protect our world
From tyrants’ hand

Defend the beautiful,
Gentle and innocent
Like any mother would
Care for her infant.

(This is taken from Wikipedia.)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418864/to-the-youth-a-warning-about-corruption-and-decadence-with-the-older-people/.)

http://blog.t-lea.net/#post69

Hvor mange mennesker bor i Farsund by?

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:33:08 [CET]

Svar: et tvilsomt antall!

Jeg vil her legge frem noen demografiske/geografiske tanker om både Farsund by og Farsund kommune.

Jeg vil anslå Farsund by til å være ca. 3000-3500 mennesker. Til sammenlikning så bor det ca. 9400 mennesker i hele kommunen som er et ganske stort område. 80%(?) av disse menneskene bor i eneboliger med tilhørende garasje, gjerne, i diverse tvilsomme varianter.

For å sette dette i proporsjoner så er Egersund, en by i Rogaland, på ca. 10400 mennesker, altså en god del over hele Farsund kommune, målt i innbyggere. Dere kan også huske på at Egersund ligger i Eigersund kommune med ca. 14200 innbyggere. Larvik, byen, som også er kjent for å være et lite sted, relativt, har ca. 23200 innbyggere mens Larvik kommune har ca. 42400 innbyggere. Selv Stavern, en by i Larvik kommune har større befolkning enn Farsund "by" med sine 5700 innbyggere.

Jeg håper med dette at Farsund har fått så hatten passer og at Farsund, enten det er byen eller kommunen, er et lite dustested, i min oppfatning!
(Det riktige er vel kanskje å kalle Farsund for Norges toalett, men jeg har vist litt "vennlighet".)

Så til naturvernerne/organisasjonene: det er bemerkelsesverdig at Norge har så sinnsykt mange eneboliger som legger beslag på så mye områder. Jeg mener selv at maksimal regional sentralisering og optimal befolkning for jordbruk, akvakultur, gruvevirksomhet og alt annet er mye bedre løsninger for selv Norge enn den avsindige enebolig-politikken vi har i Norge. Det er klart at jeg går inn for en mye strengere areal-regulering enn det vi har idag og at vi burde ta vare på naturen som om vi har lite av den selv om vi har mye av den. På sett og vis så forvalter vi naturen på vegne av hele Europa slik regnskoglandene forvalter regnskog på vegne av hele Verden/Jorden! Ha en fin dag!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418862/hvor-mange-mennesker-bor-i-farsund-by/.)

http://blog.t-lea.net/#post68

Samfunnet, Norge, 2010!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:29:15 [CET]

Jeg tror typiske uttalelser fra det "svarte"/"uoffisielle" Politiet er noe sånt som disse:
"Her er alt avtalt, alt fra fritid til kriminalitet!"
"Samfunnet kunne ha vært bedre! Prøv å stoppe oss!"

Fakta er, av min oppfatning, at Norge er blitt en forbannet klubb! Det gjør ikke saken særlig bedre at "sosialklientene" pleier maktelitens underliv med sitt "exotica", tolk det som du vil!

(Det er på ingen måte meningen å rakke ned på en gruppe mennesker som tilhører en helt legitim ordning, men det er mitt mål å legge press på den dritten av en subkultur/kultur som finnes i Norge i dag og som på mange måter har fullstendig ødelagt min oppfatning av Norge som et rettferdig samfunn og et samfunn tuftet på lov og menneskerettigheter. For å si det med Otto Jespersen: demokratiet [i Norge] er en formalitet! Dette er uten å være morsom, antar jeg.)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418860/samfunnet-norge-2010/.)

http://blog.t-lea.net/#post67

Advise to the EU on Expansion

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:26:26 [CET]

This relates especially to the question of granting Turkey membership or not.

Rather embarrassingly, in deep support of both the Norwegian EU-movement and the Euro, being a part of, more or less voluntarily, navel obsessed and closed Norway with its 66% opposition to membership of the EU (July, 2010), I write this.

It's my opinion that it can be just as respectable to offer a very good bilateral agreement between EU and Turkey to secure Turkey's progress to a better and more modern society, while also, hopefully, being religiously moderate to generate more fluent connections with the rest of the world. One should remember that EU still struggles with relatively high unemployment, especially in some countries, these being Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain and that we need to secure the Euro area and stabilise the countries outside of it for making possible Euro entries for these. All in all, differences in the EU imply further work for spreading knowledge, technology and engineering skills including standards of system and standards of industry for the whole EU area to rise to an acceptable level throughout! I hope the EU parliament makes the most wise decision on the matter by showing sensitivity to these issues over the others.

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418861/advise-to-the-eu-on-expansion/.)

http://blog.t-lea.net/#post66

The Pistoliere Title - Killing One Who Deserves It

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:23:00 [CET]

I hereby suggest that successful killing of a horrible, perverse, deviant and cruel person should earn the killer the title of Pistoliére. In my case, when or if I get a kill with my registered pistol I become Mr. Pistoliére Terje Lea. Women likewise become Ms./Mrs. Pistoliére Jane Doe. This can accomodate situations where shots should have been fired yet haven't because people have been afraid that they would get unfairly punished when the will has been good! Now on the other hand, people may take the chance to fire if it turns out the person shot and killed is in fact a horrible, perverse, deviant and cruel person as qualified by ensuing trial.

You can also add classes to this, ie. Pistoliére 1. class for one kill and Pistoliére 2. class for 2 kills and so on!

Like it? Cheers! :-)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418859/the-pistoliere-title-killing-one-who-deserves-it/.)

http://blog.t-lea.net/#post65

The Criticism and Approach to Scientology

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:20:45 [CET]

There's not a single member of Scientology actually forcing you to read Scientology! It's clearly wholly voluntarily!
If there's fraud to it, logically then, then it's certainly a self-fraud! I guess people are their own fools! Besides, To discredit people their own agency is typically to belittle people.
There's some interesting information from this place: http://en.wikiquote.org/wiki/Xenu. At least here it says: "...Earthly events, collectively described as space opera by Hubbard..."! Isn't space opera in fact space opera because it's fiction?! You should also take note of L. Ron Hubbard's scientific education of Engineering (but in which he has no degree)! I also take note of this: "Members of the Church of Scientology widely deny or try to hide the Xenu story." Since when did a protest or a claim become an evidence of falsehood? And why can't I equally well consider these obsessed people who write so stupidly about Scientology and are so unwilling to give it any credit whatsoever for fixated and mad? This for now!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418857/the-criticism-and-approach-to-scientology/.)

http://blog.t-lea.net/#post64

Reasons to die as an Optimist!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:17:41 [CET]

...and not the last breath "F*ck the World!"

Points (allegedly):
- legacy of your life. Your track record should be laid down so that you can draw your last breath with a smile.

- the next generation. Life is done with the aim to help the next generation on its feet!

- living memory. If you've conducted your life properly, people further down the family tree and others will remember you fondly.

- energies. If you've lived your life ethically, you'll float into after-life along with all sorts of happy energies by your side/intimate to you. (People are naturally skeptical about "energies", but you can think of it like the energies you get from loving relations and sex.)

- the after-life. If there's an after-life and you've conducted your life properly/ethically then you can face death with the most courage possible, being certain of your deeds in your mortal life.

This is first written on Philosophy Now forum here: http://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?f=14&t=4272

I hope you like the little writing! Enjoy!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418856/reasons-to-die-as-an-optimist/.)

http://blog.t-lea.net/#post63

The Psychiatric Medicines are a State and Insurance driven Medical Syndicate

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:14:36 [CET]

If one considers the industry of psychiatric drugs, it appears to me that the whole industry is mainly a State and Insurance companies driven (with varying degrees between these two entities) Medical Syndicate where informal/formal social contacts within each country decide a given drug/treatment regime. In this way, as psychiatry drugs are beyond people's choice in the ordinary sense because they're primarily bought/dispensed by the clinics/doctors and hospitals that in turn are financed by states and insurance companies in unison, the whole business of psychiatric drugs are in fact driven by exactly these states and insurance companies, mediated by these informal/formal social contacts! Therefore, speculatively, poor procedure [incl. public education] and poor personnel approach, in short: corruption, accelerate the justification and use of psychiatric drugs! Who has been speaking of China? Is this any good? I don't think so!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418855/the-psychiatric-medicines-are-a-state-and-insurance-driven-medical-syndicate/.)

http://blog.t-lea.net/#post62

Greece-bashing! End it now!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:11:04 [CET]

I'm irritated over this bashing of Greece like if it's supposed to be the Achilles' heel of both Europe and the Euro despite its relatively little population of approx. 12 Million people of the total Euro population of approx. 327 Million people and the EU population of some 450 Million people. I'd say Greece is more like a drop in the ocean, which in turn makes me think that Standard & Poor's gets bribes or has interests for being so incredibly negative about the Euro-zone, coming from the island of the (selfish) Pound.
Think of Greece as being California that asks the central government of Washington for help! It's just the same! Of course, we should be able to handle this in the most gentle way, allowing Greece to take support from both the EU Commission and the IMF, primarily. In this way, Greece can also sidestep expensive private loans as it's now rated as junk level in terms of its (private) loans. There is no crisis here! The Euro is still a very large mountain based on the aggregate bottom line of products and services generated by its 327/450 Million people, representing potentially a far greater economy than that of the Dollar and USA. It's also funny how a (USA) conglomerate seems to talk down on the Euro and Europe while Europe has been very eager to support the Dollar when USA has been in need of support! Hmmm...

Addition: I've might been a bit harsh on Standard & Poor's, "junk level" rating meaning "BB rating" (as opposed to AA). Still, I think you should consider the defaults of Argentina in 2001/2002 (a significantly smaller economy than 327 mill. Euro-zone and the 175 mill. people who use currencies which are pegged to the euro). Not only that, but corruption has been a trade-mark of Argentina for quite some time, historically speaking, though it has improved greatly in recent times! The default before this is Russia in 1998. The same again with the comparison to the Euro. And this is Russia without the oil prices of 147 dollars/75 dollars! Corruption has also been rampant in Russia and is to some extent even yet (with bribes being very common). As it says from Wikip.: "The economic crisis that struck all post-Soviet countries in the 1990s was nearly twice as intense as the Great Depression in the countries of Western Europe and the United States in the 1930s.[195][196] Even before the financial crisis of 1998, Russia's GDP was half of what it had been in the early 1990s.[196] Since the turn of the century, rising oil prices, increased foreign investment, higher domestic consumption and greater political stability have bolstered economic growth in Russia.[197]"
There's also been quite some political turmoil in Russia during this period (around 1998) with the Chechnya conflict and the rule of alcoholic Boris Yeltsin who has been reported to be in such a state that it has been more probable that the Presidency has been run by the bodyguard for periods of time!
So conclusion: how in the world does this compare to the relative orderly Greece and the mountain of Euro states combined and economy? I'm still wondering and I'm in no doubt that EU will come through this in style!

Note: More recently, Paul Krugman is predicting the 3rd depression, but you should compare with the wise words of Jean-Claude Trichet which predicts a continued world growth before you let loose panic. I believe I recently have seen the World GDP and it has been positive for the last 10 years(?) with levels above 3% and sometimes being about 5%. The future should look good.

Check this: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=xx&v=66

Year GDP - real growth rate (%) and graphical from the same link!
2000 3
2001 4.8
2002 2.2
2003 2.7
2004 3.8
2005 4.9
2006 4.7
2007 5.3
2008 5.2
2009 3.1

Just check this run of the Euro: 6th January 1999 at 1.1743 against Dollar and yesterday, 5th July 2010 at 1.2531. From the ECB: Minimum (26 October 2000): 0.8252 - Maximum (15 July 2008): 1.5990 - Average: 1.1832 (note that the current rate is over this) The exchange has always run in the boundary of 1.51 and 0.82 in its existence! That's more worth than the Dollar! Now tell me, please, that there's no solid ground under the Euro, despite your accusations of these accountants and the chaos regime of finance within EU! Besides, the ECB and Euro/Dollar: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html and RSS too: http://www.ecb.int/rss/fxref-usd.html

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418853/greecebashing-end-it-now/.)

http://blog.t-lea.net/#post61

Suggestion for Financial Instruments/Devices for Euro Members

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:03:50 [CET]

A suggestion for financial instruments/devices to European economies belonging to the Euro system: all debt to the Euro countries are controlled by the EU Commission. As the EU Commission respond to the requirement of additional resources (money), it oversees the repayment of the loans back into the ECB/Euro/EU treasury. So I don't see the problem why any economy in the Euro-zone should have to pay expensive rates on their loans unless it's in the interest of the Euro-zone. Therefore, in a sense, the EU Commission can control the levels of debt, economic sanctions of each Euro member state and the inflation of the Euro itself, parallel to ECB's interest rate control! Cheers to Europe! (I see no reason why this can't be applied to all EU states, just slightly differently.)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418854/suggestion-for-financial-instrumentsdevices-for-euro-members/.)

http://blog.t-lea.net/#post60

USA "Energy" Business of Devotion, Benevolence and Respect

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 20:00:53 [CET]

I think USA is in a kind of conscious stream where it's generating activities being companies and all other efforts that draw devotion, benevolence and respect worldwide. USA is using this, I suspect, to further spurt activities with, sustaining their dominion of the world more cynically than the rest of the world thinks.

I don't support shitty people and I choose to favour European science and enterprises when this is relevant. Are they, U.S. citizens, supposed to rightfully claim our (all other worldly citizens) devotion, benevolence and respect because USA has made the PC, Microsoft and Google some years ago? Not only that, but claiming goodness to be a property of USA only is arrogant at best!

The answer and conclusion to this is that the rest of the world (apart from USA) needs to care for its "energy" business for attracting (for itself) the devotion, benevolence and respect of at least its territorial citizens! Implicitly, this means cutting corruption to effectuate better/best competing enterprises, letting people turn their "energies"/love and devotion to their work! Cheers!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418849/usa-energy-business-of-devotion-benevolence-and-respect/.)

http://blog.t-lea.net/#post59

Amnesty International is a Disservice to the Justice System in Europe!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 19:59:09 [CET]

Amnesty International is a disservice to the justice system in Europe! My investigations into the mental health industry make it evident that Amnesty International is nothing more than a political tool for prejudices to the developing world and doing minimally for ensuring the well-being of Europeans at large (Amnesty International is indeed comparable to Human Rights Watch in USA). I sense Europe's justice system is cringing by its incredible naivity and sympathy to criminal lunatics, effectively forcing the common European to make "gang deals" on "the street".

I hereby call for new investigations into what this overt and naive sympathy implies to the justice system, people's sense of security and the preventive effect the actual punishment of today has on crime! One may also look into capital punishment versus life-long imprisonment while one is at it! It's also worth noting lethal needle injection versus shooting and the guillotine versus the electric chair, the shooting and the guillotine being the better options in my opinion! Heartily yours!

(From the original blog: (again, some dumbass from Lycos/Angelfire tries to be smart by hiding 2 of my writings, this is #2. link is coming) .)

http://blog.t-lea.net/#post58

Business in Europe!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 19:56:12 [CET]

Europe should be conscious about floating university projects and other state managed activities like big library projects into profitable, successful companies, dominating at least the European scene!

Europeana can thus become a nice Amazon/Google by offering payment solution to some of its registered items where this is relevant. One should remember that Altavista has once upon time been a state managed activity of USA and that its search technology has helped the IT students of the founders of Google to set their enterprise into action! Bill Gates has also been a student of technology benefitting from university research into the computing processor technology. It's well known that the business life in USA is well entwined with university activities and we in Europe should duplicate and assimilate! Cheers!

(From the original blog: (again, some dumbass from Lycos/Angelfire tries to be smart by hiding 2 of my writings. link is coming) .)

http://blog.t-lea.net/#post57

Condolences to Poland

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 19:50:26 [CET]

I'm sad to register, although this is rather late, the awful accident that has killed the Polish president and his wife and senior members of the Polish society. My condolences go out to the people of Poland. I think one can honour the memory of these fine people by continuing the excellent progression of Poland that has been achieved this far! To the future!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418845/condolences-to-poland/.)

http://blog.t-lea.net/#post56

Is the War on Terrorism in fact the War on Drugs?

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 19:47:01 [CET]

This is about the factors of the Afghanistan and Pakistan efforts. What else is there in these conflicts than some Mountain-Druglords that are underpinned by deep poverty in these regions, usually in the outskirts of the population centers? It seems to me that "Taliban/Extreme Radicalists" are now comprised of people mainly dealing in the drug traffic. It may be unnecessary to point out the dangers of drug addiction to both the mentality and the personality of people. What else can they be doing? Who are they really, these people living in harsh conditions in the mountains and on the fringes of these two countries? There can only be one solution: the drug traffic itself must be attacked by military power until it's gone!

I believe the Taliban rule has been marked by chaos and sharia laws, that they simply proved destructive to any effective business life. Yes?

Personally, I've liked the Mujahedin in the past, presenting some of the finest Muslim character that I've ever sensed. I have no deep knowledge of them, but they have been defeated (by the Taliban?) or vanished to my surprise. Perhaps one can study them and convert their wisdom to modern (Arabic/Muslim) business life much like Sun Tzu of the Chinese in making up Chinese culture, being peaceful nowadays.

The long term view must be a prosperous world altogether. "Hallelujah", void of any particular religious position!
Now that the war on terrorism is being limited to Afghanistan (with only 8 US American military casualties in Iraq in June), it should be noted that the war on drugs is a very serious business! Both in Mexico and Colombia where the main problem is exactly drugs (and drug culture?), the military is fighting alongside the police! Technically, that's a matter of state of emergency or civil unrest or civil war!

Mexico: Since 1989 - "...began in earnest after the 1989 arrest of Miguel Angel Felix Gallardo who ran the cocaine business in Mexico. There was a lull in the fighting during the late 1990s but the violence has steadily worsened since 2000."

Links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Drug_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Mexican_Drug_War

Colombia: Since 1964/1966 or possibly 1948 - "The direct origins of the current conflict are usually dated to 1964–1966, while the remote origins would at least go back as far as 1948."

Links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_armed_conflict_%281964%E2%80%93present%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade_in_Colombia

I think people easily overlook this fact for some reason!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418847/is-the-war-on-terrorism-in-fact-the-war-on-drugs/.)

http://blog.t-lea.net/#post55

UN map of the world and the respect for nations' territories!

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 19:40:43 [CET]

There should be a non-contended territory description and security affirmation of this territory for each nation in the world in agreement by all other states by resolution in the UN, possibly by a deal brokered by exactly UN. To certify long-term efforts by the people in these respective territories with the commitment by their ends to safely sustainable development such as natural population reduction (on a 200 year plan) and ecological conservationism and reconstruction should be very much worthwhile. My best wishes to such initiatives!

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418848/un-map-of-the-world-and-the-respect-for-nations-territories/.)

http://blog.t-lea.net/#post54

Geography: Perfect Representation of Planet Earth

Various!Posted by Terje Lea 2010-12-30 19:38:23 [CET]

Perfect representation of the body of planet Earth is done by taking pictures of the actual curved Earth or something representing such. These pictures will be in 2-D and therefore giving the perfect view in 2-D of the 3-D curvature of this object. Perhaps the recommendation will be f.x. 8 pictures, being 4 pictures of focus on each 360 deg/4 part of the northern hemisphere and the same for the southern hemisphere. This will solve the problem of comparing areas on 2-D view by allowing the brain that perceives it, to correlate the curvature and reduction in area that's interesting. You therefore eliminate the classical diminishing of the African continent so often depicted in older maps. You can add numbers complementing the map so that one can check the actual size of the area in question. Cheers! :-)

(From the original blog: http://www.angelfire.com/realm/t_daemon_lea/blogT/index.blog/1418844/geography-perfect-representation-of-planet-earth/.)

http://blog.t-lea.net/#post53

9/12 (Next 20 to go, to nr. 10)

1 comment:

  1. I've written earlier on "Amnesty International is a Disservice to the Justice System in Europe!" (as a sentence of thought and provocation, maybe not entirely true). Here is, regardless: Criticism of Amnesty Int. is now suspected to have pierced through! They have been naughty and I expect disciplinary corrections from now on, that is, an end to cowboy-culture and "flashin' lawyer credits and /agents/ (saving humanity everyday by symbolism)"! Alright? The work that remains now for the historians is piecemeal and "dinner is prepared"!!! "Go, go, go!"

    ReplyDelete