Tuesday, 13 November 2012

Then the 2 Real Points Today - The Public Judgment of The Norwegian Bar Assocation and the Doctorate of Mine!

Then the 2 real points today:
The Public Judgment on The Norwegian Bar Association: First of all, I like to announce that I intend to report the "Advokatforeningen" (The Norwegian Bar Association) to the "Kontroll- og konstitusjonskomiteen" (The National Assembly´s Control- and Constitution Committee) for violating fundamental rules of the international society of civilisation, the CCBE, by how they have handled my reporting to them of 3 lawyers and how, effectively, I´ve been denied a way to fair trial in being in agony of stress, possibly by threats of the hardest kinds, the torture, medical or not. I grant no mercy if they fail again in a country of the vilest!

The DoctorSecondly, I have the pleasure to say that I now declare myself Dr. phil. (in Physics) L. F. Olsnes-Lea under the convention of "you´re now a doctor" in coming up and above deep Norwegian subversion of my person in being now accomplished and revered in academic matters!

Thanks for now. Cheers!

8 comments:

 1. http://www.stortinget.no/en/In-English/Standing-Commitees/The-Standing-Committee-on-Scrutiny-and-Constitutional-Affairs/ !

  The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs
  www.stortinget.no
  The Storting has organised its supervisory work in different ways over the years...
  11 minutes ago

  Leonardo F. Olsnes-Lea http://www.stortinget.no/en/In-English/Standing-Commitees/The-Standing-Committee-on-Scrutiny-and-Constitutional-Affairs/Scrutiny-and-Constitunional-affairs-Responsibilities/ !

  The Committee’s main responsibilities
  www.stortinget.no
  The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs deals with two key...
  10 minutes ago

  ReplyDelete
 2. Correcting a labelling error above in the primary text.

  ReplyDelete
 3. The Norwgian page equiv. to Facebook data: http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll--og-konstitusjonskomiteen/ !

  ReplyDelete
 4. The case now, latest (the sickening feeling in the stomach prevents me from translating this to you now):
  Fra: Leonardo F. Olsnes-Lea [mailto:terjelea@gmail.com]
  Sendt: 4. december 2012 22:46
  Til: Anundsen, Anders; Fossum, Tore
  Kopi: Sanner, Jan Tore
  Emne: Ad reaksjon mot Advokatforeningen videre (2) og svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteens brev, per pdf i epost, av 04.12.2012

  Til Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  Ved to eposter, Fossum, Tore, tore.fossum@stortinget.no og Anundsen,
  Anders, anders.anundsen@stortinget.no .

  [Siden ingen representant fra Akershus er med i Kontroll- og
  konstitusjonskomiteen så velger jeg å orientere Jan Tore Sanner,
  jan-tore.sanner@stortinget.no , om saken også.]

  Fra Leonardo F. Olsnes-Lea

  Dato: 04.12.2012.

  Ad reaksjon mot Advokatforeningen videre (2) og svar til Kontroll- og
  konstitusjonskomiteens brev, per pdf i epost, av 04.12.2012

  Mitt svar til Dere, ved Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite er
  oppgitt i 3 punkter.

  1. Først så vil jeg bemerke at Advokatforskriften oppfattes som en del av
  det som er gitt ved Norsk Lovtidend og videre så er faktisk den europeiske
  menneskerettighetskonvensjon, EMK, også ved bindende unilateral
  forpliktelse, en dyp betraktning i utforming av Norges lover gitt ved
  Stortingets daglige arbeid. Jeg finner derfor at Kontroll- og
  konstitusjonskomiteen har derfor et eksplisitt og umiddelbart ansvar for å
  irettesette Advokatforeningen i denne sak!

  Det at disiplinær-utvalgene brutalt avviser min rett til advokat og
  implisitt en rettferdig rettssak, også fordi jeg lider under sterkt press,
  somatisk utmattelse mv., er grovt ift. EMK, dvs. ved seksjon 1, art. 6.

  2. Alle praktiserende advokater mottar salær fra Staten Norge nettopp for
  å være beskyttere av verdier i samfunnet, dvs. også de verdier som er
  knyttet til rettferdighet i absolutt forstand, komplett rettferdiggjort
  ved samfunnets grunnlov og i forhold til profesjonsetikk. Det hjelper ikke
  de noe, Advokatforeningen, at denne saken nå også er gitt ord og saksgang,
  men som kanskje også gjerne har de mange andre tiede selvmordsofre og
  andre forsvunnede personer under seg!

  3. Gitt de to forgående punkter så vil jeg gjerne at Kontroll- og
  konstitusjonskomiteen revurderer min sak mot Advokatforeningen. Legg også
  merke til, er Dere greie, om at de må ha visst at jeg videre ville miste
  ytterligere 6 måneder (mars til september, omtr.) på å få ført min sak for
  retten. Er ikke dette å forhindre rettens gang?

  Vel, vel, i rettferdighetens navn vil jeg på ny be om vurdering av min
  henvendelse til Dere slik som beskrevet over.

  Takk.

  Med vennlig hilsen
  Leonardo F. Olsnes-Lea
  (Jur. navn, Terje L. F. Olsnes-Lea, tidl. Terje Lea, ved epost
  terjelea@gmail.com )

  PS: Det bemerkes at hvis Advokatforeningen slipper unna med dette så står
  de praktisk talt fritt til å gjøre hva de vil mot klientene sine fordi
  "God Advokatskikk" (eng. CCBE's Code of Conduct) således oppheves gitt en
  hvilken som helst tvilsom majoritet, enten ved brutal maktbruk eller ikke,
  trusler om tortur eller ikke eller drap direkte eller ikke. Nemlig!
  Uansett, vil min saks "spøkelse" som følge av eventuell negativ beslutning
  fra Dere implisitt medføre en "løsere" praksis i dette spørsmål, fordi
  "hvis en ikke fikk, hvorfor ikke en til..." også videre, inntil juridisk
  kaos og skitten maktbruk hersker samfunnet, i verste fall!

  PS2: Det bemerkes spesielt ift. Kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvar
  for "Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)", også kjent som "Menneskerettsloven".

  PS3: Det bemerkes også at problemet med justismord og
  forsvinninger spesielt har fått uttrykkelig oppmerksomhet fra Amnesty
  International.

  (2 of 2 follows...)

  ReplyDelete
 5. PS4: Jeg siterer også retten til å stå opp for rettferdighet, også ved
  menneskekarakter, i sanneste forstand, i kontrast med retten man IKKE har
  til å insistere på kriminalitet!

  PS5: Jeg håper dette svar leses i nøye kontekst med forrige svar, spesielt
  med hensyn på juridisk kompetanse som jo advokatene besitter!

  Videre, som tidligere:
  PS6: Denne epost har blitt sendt med terjelea@gmail.com .

  PS7: "Denne epost kan bli offentliggjort. Denne epost vil bli videresendt
  til nære kontakter."

  PS8: Dette svar er ment å emulere et skriftlig brev og jeg forventer jo
  selvfølgelig at denne epost tas like seriøst som et skriftlig brev.

  Ref: Menneskerettsloven, ved Lovdata,
  http://lovdata.no/all/hl-19990521-030.html , aksessert 04.12.2012.

  (This email has been somewhat corrected to give the readers a better impression, essentially correcting 2 errors of lesser importance, not distorting the message.)

  ReplyDelete
 6. Their answer to me, of late, 4. December 2012, one only to this point, as the case demands:

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  [Formalia, adresse, logo og annet.]

  Leonardo F. Olsnes-Lea
  [Epostadresse.]

  Vedr. henvendelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til brev av 16. november i år der
  det kommer frem at De har sendt en klage på tre advokater til
  Advokatforeningen.
  Kontroll- og konstitusjonskomiteens mandat er å føre kontroll med at
  regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak Stortinget har fattet.
  Klager på advokater, og på Advokatforeningens saksbehandling, ligger
  således utenfor det komiteen kan befatte seg med.

  Komiteen har derfor ingen kommentarer til der som fremkommer i Deres
  henvendelse.

  Med vennlig hilsen
  Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  [signatur med blå penn]
  Anders Anundsen
  Komitéleder
  [Alt over midtstilt, fra "Med vennlig...".]

  (Judgment from myself: this is really a negative answer. However, I think they'll come around given the latest above.)

  ReplyDelete
 7. The start of the case against the Norwegian Bar Association, 16. November 2012:

  Hei dere i Kontroll- og konstitusjonskomiteen

  Jeg vil herved anmelde min sak om Advokatforeningen gitt et åpenbart brudd
  i deres saksbehandling av min klage på 3 (tre!) advokater.

  Dette gjelder Advokatforeningens behandling av min klage over å bli nektet
  advokat ved disiplinærutvalgene 2, 3 og 6, med visse reservasjoner gitt
  min hukommelse.
  Formalia for saken til Advokatforeningen er ihvertfall, med noe grad av
  forfalskning, 10.10.2011, 17.10.2011 og 21.10.2011 og saksreferanser,
  hhv., OSL-022-2011, OSL-020-2011 og OSL-021-2011 og alle skal være
  undertegnet av "saksbehandler" Inger-Johanne Hammer.
  Også her har jeg fått nei til svar ved min fastholdelse over 3.3.1, som
  selvfølgelig gjelder EMK, menneskerettighetene og retten til rettferdig
  rettssak ved *kompetent* advokat, mot deres godkjennelse av 1.2, hvor
  motpartene, 3, har vunnet frem. Det har ført med seg negative konsekvenser
  for mitt liv.
  Det skal også innvendes at 1.2 IKKE har relevans for klientforhold i det
  hele tatt og at Advokatkoden ved CCBE er relativt klar og at det igrunnen
  skal være relativt enkelt å avgjøre om brudd har blitt begått eller ikke.

  Jeg ber derfor om at Advokatforeningen rammes og straffes tilstrekkelig
  slik at den autoritet som vaktbikkje overfor advokatene som den jo burde
  være slik at den normative profesjonalitet kan ivaretas, dvs. beskytte og
  være istand til å stramme opp advokatstandens ry og rykte generelt, også
  med hensyn på den siste tidens allmenne lys på nettopp dette (f.eks. EMK
  og selvmordsproblematikken som jo kan være en betydelig belastning på
  mange familier).

  Bemerkning: HVIS DETTE IKKE SKJER SÅ ER DET PÅ LINJE MED Å *GODKJENNE*
  ENHVER HEMNINGSLØS KRIMINALITET OVERALT I NORGE OG AT DERFOR KONTROLL- OG
  KONSTITUSJONSKOMITEEN BURDE KJENNE SITT ANSVAR I DENNE FUNDAMENTALE
  (DEMOKRATISKE) SAK OG FATTE EN ÅPENBAR OG KLAR BESLUTNING OM EN SLIK
  UAKSEPTABEL ADFERD I REGI ADVOKATFORENINGEN NÅR DEN TYDELIGE KOLLEGIALE
  KONTROLL- OG STRAFFE MEKANISME SKAL IVARETAS!

  Med vennlig hilsen
  Leonardo F. Olsnes-Lea
  (Jur. navn: T. Leonardo F. Olsnes-Lea, med adresse i Akershus, gitt
  tilsvarende Stortingsrepresentant.)

  PS: Denne epost har blitt sendt med terjelea@gmail.com .
  PS2: "Denne epost kan bli offentliggjort. Denne epost vil bli videresendt
  til nære kontakter."

  [Jeg beklager uformell bruk av "dere" i stedet for Dere.]

  ReplyDelete
 8. I'm pleased to inform you, on behalf of serious public concerns, that I've now made the case against "Advokatforeningen", the Norwegian Bar Association, to both the "Kontroll- og konstitusjonskomiteen", The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs, og Sivilombudsmannen, The Parliamentary Ombudsman, and that I insist this is of PRINCIPAL importance. If /these/ people now have problems to understand what PRINCIPAL means to this context, they should be informed with "a hard bat"!!! Indeed, their acts that must be regarded BETRAYAL in case of subversion to the legal system, usually amounting to bureaucratic lying by "legal actions" given their positions, "Kontroll- og konstitusjonskomiteen", The Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs, og Sivilombudsmannen, The Parliamentary Ombudsman, "to King and Country" should be PUNISHED HARD!!!

  ReplyDelete